Protecció de Dades Personals

L’article 31.2 de la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), es pot consultar en aquest enllaç, on s’obliga a publicar el Registre de les Activitats de Tractament.