Tributs

Per tal de facilitar el pagament de les quotes dels impostos següents:

 • Ordenança Fiscal núm. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI URBANA).
 • Ordenança Fiscal núm. 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM).
 • Ordenança Fiscal núm. 8 IMPOST TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.

D’acord amb el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es podrà concedir el fraccionament dels rebuts, els mesos que consten a les ordenances municipals, en tres terminis de pagament, sense interessos de demora. Per poder obtenir aquest fraccionament s’hauran de complir les següents condicions:

 1. Presentar una instància davant d’aquest Ajuntament o entitat en qui s’hagi delegat la gestió tributària i recaptació un mes abans de l’inici del període de pagament en voluntària,que serà vàlida fins que no es presenti una nova instància que sol·liciti el contrari.
 2. Domiciliar els rebuts fraccionats.

La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del rebut de l’exercici en curs. Si l’incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en voluntària es facilitarà document de pagament pel total pendent, que es podrà fer efectiu fins al darrer dia de l’esmentat període de pagament. Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà la via executiva.

 • Més informació

  Oficina Comarcal de XALOC (Olot)

  Adreça: Carrer Bisbe Lorenzana, 26 – 17800 Olot

  Telèfon 972 900 251

  Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

  Oficina d’atenció al Contribuent:

  • Telèfon 972.900.251

  Els pagaments es poden fer en:

  • Efectiu
  • Xec conformat
  • Banca electrònica
 • Calendari Fiscal ACTUALITZAT
  • IVTM: 15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG (fraccionat per instància)
  • Escombraries: 15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG (fraccionat per instància)
  • Clavegueram: 15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG
  • Cementiri: 15 DE MARÇ AL 15 DE MAIG
  • IBI Urbana: 1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL (fraccionat per instància)
  • IBI Rústica: 1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL
  • IAE: 1 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE