Modificació Puntual del POUM Núm. 2 pel canvi de traçat de dos trams de camins

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Amb l’objectiu de garantir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració i modificació de les ordenances i reglaments municipals (els instruments de planejament tenen naturalesa normativa reglamentària) i, en compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de normes s’ha de substanciar una consulta pública prèvia, a través del portal Web, per tal de demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per les futures normes sobre els següents aspectes:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Consultes actives

Es sotmet a consulta prèvia la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Maià de Montcal pel canvi de traçat de dos trams de camins, per un termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publica a la web de l’Ajuntament:

> Publicació: 7 de desembre de 2022 – Decret d’alcaldia pel qual se sotmet a consulta pública prèvia la proposta de modificació puntual núm. 2 del POUM de Maià de Montcal pel canvi de traçat de dos trams de camins

> Termini de presentació de propostes: Del 12 de desembre de 2022 al 13 de gener de 2023, ambdós inclosos.

Memòria justificativa: Enllaç a la “Memòria prèvia a la modificació puntual número 2 del POUM de Maià de Montcal. Canvi de traçat de dos trams de camins”

Històric de consultes

Link de Maià de Montcal

Consultes | Web oficial de l’Ajuntament de Maià de Montcal