Modificació Puntual del POUM Núm. 3 pel que fa als usos i les instal·lacions de producció d’energies renovables eòlica i fotovoltaica en sòl no urbanitzable

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Amb l’objectiu de garantir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració i modificació de les ordenances i reglaments municipals (els instruments de planejament tenen naturalesa normativa reglamentària) i, en compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de normes s’ha de substanciar una consulta pública prèvia, a través del portal Web, per tal de demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per les futures normes sobre els següents aspectes:

                     a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

                     b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

                     c. Els objectius de la norma.

                     d. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Consultes actives

Es sotmet a consulta prèvia la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Maià de Montcal pel que fa als usos i les instal·lacions de producció d’energies renovables eòlica i fotovoltaica en sòl no urbanitzable, per un termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació a la web de l’Ajuntament:

  • Publicació: 8 de novembre de 2022Decret d’alcaldia pel qual se sotmet a consulta pública prèvia la proposta de modificació puntual núm. 3 del POUM de Maià de Montcal per la determinació, en sòl no urbanitzable, dels usos i les instal·lacions de producció de les energies renovables eòlica i fotovoltaica.
  • Termini de presentació de propostes: Del 8 de novembre al 9 de desembre de 2022, ambdós inclosos
  • Memòria justificativa: Enllaç a la “Memòria relativa al tràmit de consulta pública prèvia de la proposta de modificació puntual núm. 3 del POUM de Maià de Montcal per la determinació, en sòl no urbanitzable, dels usos i les instal·lacions de producció de les energies renovables eòlica i fotovoltaica”.


Històric de consultes

Enllaç de Maià de Montcal: Consultes | Web oficial de l’Ajuntament de Maià de Montcal