Consultes públiques prèvies de l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Amb l’objectiu de garantir la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració i modificació dels reglaments i ordenances municipals, i en compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració de normes s’ha de substanciar una consulta pública prèvia, a través del portal web, per tal de demanar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per les futures normes sobre els següents aspectes:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Donat l’actual context d’escassetat de recursos hídrics, l’Ajuntament de Maià de Montcal proposa l’aprovació d’una ordenança municipal reguladora de mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i usos de l’aigua en situació de sequera, amb els objectius de protegir el medi ambient, garantir l’ús racional de l’aigua i la continuïtat de la prestació del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable.

Prèviament, se sotmet a consulta pública prèvia l’elaboració de l’esmentada ordenança municipal, per un termini d’un mes, des del dia 23 de febrer fins el dia 23 de març de 2024, per tal que la ciutadania, les organitzacions i les associacions que així ho considerin facin arribar les seves opinions o suggeriments sobre els aspectes plantejats en la memòria que s’adjunta, a través del portal web, en el tràmit habilitat a aquest efecte.

Memòria justificativa

Decret d’alcaldia

Enviament del formulari de proposta (Opinió)